shutterstock_103942829

Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer lang zult leven, is dat een moeilijke boodschap voor u en uw naasten. Deze boodschap roept bovendien veel vragen op. Hoe ziet deze laatste fase eruit? Waar kunnen u en uw naasten hulp en ondersteuning krijgen? Op deze website leest u meer over de palliatieve terminale zorg die in de regio Lingewaal geboden wordt.

Wat is palliatief terminale zorg?

Palliatief betekent ‘verzachting van klachten’. Terminaal verwijst naar het eindstadium van het leven. Zorgverleners die palliatieve terminale zorg bieden besteden aandacht aan uw lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid. Ook is er aandacht voor uw zorgen en verdriet. En voor vragen die bij u opkomen door het naderende afscheid.

Gesprek met uw arts: Uw specialist of huisarts kan u vertellen hoe uw ziekteverloop er mogelijk uit zal zien. Neem bij dit gesprek een naaste mee, zodat u elkaar kunt aanvullen en samen kunt luisteren. Bereid u voor op het gesprek, en stel uw arts vragen zoals:

  • Zijn er nog behandelingen mogelijk om de ziekte te remmen? En wat gebeurt er als ik hier niet voor kies?
  • Welke problemen zijn er te verwachten?
  • Bij wie en wanneer kan ik terecht bij pijn of andere klachten?
  • Welke rol kunt u als (huis)arts spelen in de zorg thuis?
  • Hoe kan ik u bereiken?
  • Welke ondersteuning is mogelijk voor mij en mijn familie/vrienden?

Uw wensen staan centraal. Nadat u zorgvuldig geïnformeerd bent, krijgt u de ruimte om zelf na te denken. U bent degene die besluiten neemt over zorg en behandeling. Uw arts kan u hierin begeleiden.

De laatste levensfase: Palliatieve terminale zorg is niet gebonden aan een bepaalde plaats. Hieronder leest u welke zorg mogelijk is.

In het ziekenhuis: Het kan zijn dat de zorg die u nodig heeft zo complex is, of het ziekteproces zo snel verloopt, dat u op het ziekenhuis bent aangewezen. Of misschien kiest u er bewust voor om in het ziekenhuis te sterven.

Thuis: Met behulp van thuiszorg, vrijwilligers etc. Lees verder hieronder

Huisarts: Om de laatste periode van het leven thuis te kunnen doorbrengen, is de steun van uw huisarts onmisbaar.

Terminale zorg thuis Terminale zorg thuis kan bestaan uit:

  • persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld ondersteuning bij het wassen en aankleden.
  • verpleging, bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen, of wondverzorging;
  • specialistische verpleging, zoals zorg bij toediening van morfine via een pomp.

De meeste reguliere thuiszorgorganisaties zijn 24 uur per dag bereikbaar bij problemen. Er bestaan ook particuliere thuiszorgorganisaties die gespecialiseerd zijn in terminale zorg.

Wanneer u een hoog/laagbed nodig heeft, is er vaak een machtiging nodig van de (huis)arts. Bij opname in het ziekenhuis regelt de transferverpleegkundige de levering van het hoog/laagbed en indien noodzakelijk de machtiging.

Heeft u andere hulpmiddelen nodig? Dan kunt u terecht bij de uitleenwinkels, van de verschillende organisaties die hulpmiddelen aanbieden. De zorgverzekeraar vergoed de meeste hulpmiddelen. Voor sommige artikelen wordt een huurprijs gerekend bijvoorbeeld voor een rollator.

Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan kan de transferverpleegkundige u adviseren,informeren of ondersteunen bij het aanvragen van de thuiszorg. Bent u thuis, dan kan de huisarts dit doen. U kunt ook zelf contact opnemen met een thuiszorgorganisatie. De wijkverpleegkundige bekijkt wat er aan zorg nodig is en stemt deze verder met u af.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale ZorgDe hulp van de opgeleide vrijwilligers is een aanvulling op de professionele zorg én op de zorg die familieleden en mantelzorgers verlenen. De mantelzorger heeft de gelegenheid om boodschappen te doen, te sporten, een bezoekje af te leggen, extra te rusten, samen bij de zieke te zijn, of waar op dat moment behoefte aan is. In een zorginstelling kunnen de vrijwilligers hulp bieden aan de terminaal zieke door er voor hen gewoon ‘te zijn’.

Hospice Een hospice is een huis waar mensen in de laatste levensfase kunnen verblijven. U krijgt zorg ‘zoals thuis’ met 24-uurs aanwezigheid van hulpverleners. Aan een hospice is een eigen team van artsen en verpleegkundigen verbonden. Hier kunt u ook terecht als u meer ingewikkelde medische zorg nodig heeft. Sommige hospices vragen een eigen bijdrage in de kosten. Zij vermelden dit op hun website.

De stichting palliatieve terminale ondersteuning Lingewaal heeft een samenwerkingsverband  met zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen. Zorgcentrum Avondlicht biedt de mogelijkheid om daar verzorgd te worden in uw laatste levensfase. De verpleegkundige zorg wordt ingeschakeld via genoemd zorgcentrum met behulp van onze vrijwilligers.

Verpleeghuis Als u niet thuis wilt of kunt sterven, kan de palliatieve afdeling van een verpleeghuis uitkomst bieden. Hier krijgt u zo nodig ook meer intensieve of complexe zorg. De transferverpleegkundige of maatschappelijk werker van het ziekenhuis kan u helpen bij het regelen van een opname in een verpleeghuis. Gaat u vanuit de thuissituatie naar een verpleeghuis? Dan kan uw huisarts u hierbij helpen.

Toegang tot de zorg Hulp bij persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het verblijf in een verpleeghuis wordt door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoed. Bij een WLZ indicatie moet u altijd een eigen bijdrage betalen. Deze is gebaseerd op het gezamenlijk inkomen en vermogen van de patiënt. Om deze zorgverlening te starten, heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De transferverpleegkundige van het ziekenhuis of de huisarts kan u helpen om een aanvraag in te dienen. U kunt ook zelf contact opnemen met het CIZ via telefoonnummer (088) 789 10 00.

Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp neemt u contact op met de gemeente waar u woont. Deze hulp valt namelijk onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), die door gemeentes zelf wordt uitgevoerd. Vaak geldt voor hulp in de huishouding een eigen bijdrage.

Geestelijke verzorging Als u niet meer beter wordt, kunt u behoefte hebben om met iemand te praten over sterven, geloof of zingeving. Als u gelovig bent, kunt u zo’n gesprek voeren met iemand van uw geloofsgemeenschap (bijvoorbeeld dominee, pastoor, pastoraal werker of imam).