Omdat het verlenen van thuishulp voor mensen in de terminale fase van hun leven vaak een te zware belasting is voor mantelzorgers en familie alléén, is de “Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal” opgericht. Deze stichting kan vrijwilligers inzetten bij ongeneeslijk zieken die thuis of in een andere door hen gewenste omgeving willen sterven. De vrijwilligers vervangen de professioneel medische zorg en de mantelzorg niet maar vullen deze aan. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging, bieden een luisterend oor en een wakend oog door “er te zijn”. Door de inzet van vrijwilligers krijgen mantelzorgers vaak weer nieuwe moed en energie waarmee hun draagkracht wordt versterkt.

Het werk van een vrijwilliger kan bestaan uit:

  • hulp bij lichte lichamelijke verzorging, eten en drinken;column4
  • begeleiding naar en van het toilet;
  • verlenen van kleine hand- en spandiensten;
  • geven van emotionele steun;
  • bijstaan van mantelzorgers;
  • mantelzorgers gelegenheid geven weg te gaan voor een boodschap of rust te nemen;
  • signalering van veranderingen in de toestand van de zieke.

De persoon van een vrijwilliger

Om dit vrijwilligerswerk goed te kunnen doen, zijn inzet en betrokkenheid van groot belang. Uiteraard moet een vrijwilliger een evenwichtige persoonlijkheid zijn.
Van een vrijwilliger mag worden verwacht dat hij/zij

  • kan omgaan met verdriet, pijn en lijden van anderen en met eigen emoties die in deze situaties naar boven kunnen komen;
  • een respectvolle houding heeft ten aanzien van de levensovertuiging van de zieke;
  • kan relativeren en initiatief nemen.

Wat biedt de stichting een vrijwilliger?

De Stichting biedt vrijwilligers een basistraining om vaardigheden voor dit werk te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zullen er geregeld themabijeenkomsten zijn die een bepaald aspect van het werk belichten. Daarbij is ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen. De vrijwilligers worden begeleid door een coördinator.

Vrijwilliger worden?

De ondersteuning aan mensen die een moeilijke tijd doormaken is van onschatbare waarde. Gewoon ‘er zijn’ kan terminaal zieken en hun mantelzorgers het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan. Indien u mee informatie wenst, kunt u contact opnemen via het contactformulier. Ook kunt u zich via dit formulier aanmelden als vrijwilliger. Onderstaande personen kunnen ook benaderd worden voor meer info of opgave;

Anneke Dankers Telefoonnummer: 0345-619011 of 06-20251297

Of neem contact op met onze coördinator: tel.nr 0657922752
Mailen mag ook naar info@terminaleondersteuning.nl