Wat wil deze stichting betekenen voor anderen?

Wij bieden mensen samen met hun naasten ondersteuning om de laatste fase van hun leven thuis te kunnen doorbrengen.

column4Wij vinden het belangrijk dat mensen samen met hun naasten de laatste fase van hun leven thuis kunnen doorbrengen. Om dit mogelijk te maken verzorgen wij hiervoor de ondersteuning. Het verlenen van hulp thuis, gebeurt door middel van ondersteuning en ‘nabij zijn’ van zieken en hun naasten in de laatste levensfase in de gemeente Lingewaal. Onze vrijwilligers vervangen echter niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend. Als er professionele hulp van bijvoorbeeld de huisarts en thuiszorg aanwezig is, blijft dat gewoon doorgaan. Onze vrijwilligers kunnen overdag aanwezig zijn, maar ook ’s nachts. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de ongeneeslijk zieke, zolang dit geen medische of verpleegkundige handelingen betreft, en bieden een luisterend oor en een wakend oog door er gewoon ‘te zijn’.

Ondersteuning kan worden ingezet om uw naasten even op adem te laten komen, of om u gelegenheid te geven aandacht te besteden aan andere zaken die voor u van belang zijn. U heeft daarbij de gelegenheid om iets te doen met een buitenstaander en eventueel te praten over aspecten die voor naasten soms best lastig zijn.

Wat zijn onze taken? 

Bij palliatieve en terminale en ondersteuning is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het gaat bij ons niet om medische zorg, maar het gaat om ‘er zijn’ wanneer nodig. In deze fase bieden wij emotionele ondersteuning voor u en uw naasten. Daarnaast is er algemene aandacht voor lichamelijke en psychosociale aspecten. Indien gewenst is er na het overlijden voor de naasten een nazorggesprek.

column1Wij zien het als onze taak om mensen in de laatste levensfase bij te staan met aandacht en ‘er zijn’. De ondersteuning wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dat elk mens dus anders met de dood om zal gaan. Ondersteuning door vrijwilligers kan hierbij aanvullend zijn.
Naast emotionele ondersteuning van de palliatief terminale zieke en zijn naasten, zullen vrijwilligers ook de nodige praktische taken uitvoeren. Daarbij kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om betrokken te blijven bij de zorgverlening en het proces van sterven. Door de inzet van vrijwilligers, krijgen mantelzorgers vaak weer nieuwe moed en energie waarmee hun draagkracht wordt versterkt.

Onze stichting werkt met zeer betrokken vrijwilligers. Zij kiezen heel bewust voor deze kortdurende, intensieve ondersteuning en zijn gemotiveerd om mensen in de laatste levensfase en hun naasten bij te staan.

Voordat onze vrijwilligers in palliatieve terminale situaties worden ingezet, worden zij zorgvuldig geselecteerd en opgeleid. De ondersteuning van vrijwilligers is onbetaald, maar niet vrijblijvend. De vrijwilligers zijn aanvullend op de professionele zorg.

Ondersteuning

Wij bieden u ondersteuning in de laatste fase van uw leven, als u niet thuis kunt blijven zonder aanvullende ondersteuning. Natuurlijk zijn wij er ook voor uw naasten.

column3Hoe helpen wij?

Wij werken met speciaal opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn er om u te ondersteunen bij de zorg voor uzelf, en/of zijn behulpzaam bij het zorgen voor uw zieke partner, kind, familielid of vriend(in). Dat gebeurt door, in overleg met u, een aantal taken over te nemen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Na de aanvraag volgt een kennismakingsbezoek door de coördinator van onze stichting. Zij overlegt met u, uw familie en overige hulpverleners welke aanvullende hulp gewenst is en geboden kan worden. Het gaat vooral om de ondersteuning van het gezin en aandacht en ‘er zijn’. Wij bieden zowel overdag als ’s nachts hulp aan.

Praktisch betekent dit bijvoorbeeld:

 • hulp bij lichte lichamelijke verzorging, zoals ondersteunen bij het eten en drinken;
 • het begeleiden van en naar het toilet;
 • het doen van kleine hand- en spandiensten;
 • het geven van emotionele steun;
 • het bijstaan van de mantelzorgers;
 • mantelzorgers gelegenheid bieden weg te gaan voor een boodschap of rust te nemen;
 • het signaleren van veranderingen.

Wanneer kunt u hulp aanvragen?

U kunt hulp vragen als:

 • u ongeneeslijk ziek bent, en thuis of in een voor u gewenste omgeving,  wilt sterven, maar niet alleen afhankelijk wilt zijn van mantelzorgers;
 • uw partner of naaste ongeneeslijk ziek is en thuis, of andere gewenste omgeving, wil sterven;
 • uzelf en de eventuele andere mantelzorgers overbelast raken of ondersteuning kunnen gebruiken;
 • er weinig mantelzorgers in de omgeving zijn;
 • u de zieke niet meer alleen kunt laten.

Wie kan er hulp aanvragen?

Iedereen kan hulp aanvragen: uzelf, uw familie, uw huisarts, thuiszorg of andere betrokkenen

Hoe kunt u hulp aanvragen?

De inzet van een vrijwilliger kan binnen 48 uur gerealiseerd worden. Voor het aanvragen van hulp zijn wij vooralsnog te bereiken via het contactformulier op deze website.

Voor het aanvragen van hulp heeft u geen verwijzing of indicatie nodig.

Wat zijn de kosten?

Aan de hulp zijn voor u geen kosten verbonden.

column2