ANBI-status                                    round_tol_small

Algemene gegevens

Naam:                                              Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal

Telefoonnummer:                            Tel.nr. 06-20251297 ( secretaris) 0657922752 Coördinator

RSIN/Fiscaalnummer:                      856199795B01

Website adres:                                www.terminaleondersteuning.nl

E-mail:                                             info@terminaleondersteuning.nl

Postadres:                                       Zevenhuizenseweg 1b

Postcode en plaats:                        4147AG Asperen

Samenstelling bestuur

Voorzitter:                                       G. van Bezooijen

Secretaris:                                       A. Dankers – de Deugd

Penningmeester:                            M.W de Bruijn

Fondsenwerving:                            B. van Peer

PR:                                                  M.W de Bruijn

Missie

Inzetten van opgeleide vrijwilligers voor ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase in de gemeente Lingewaal e.o.

Visie

De landelijke overheid beoogt de “verzorgingsstaat” stapsgewijs te veranderen in een participatiesamenleving, een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en zijn of haar omgeving, waarbij de overheid slechts een faciliterende rol speelt.

Hoewel ieder verantwoordelijk is voor de inrichting van zijn/haar leven kunnen er omstandigheden zijn waardoor hulp van derden noodzakelijk is. De Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal is een organisatie die een bijdrage zal leveren aan die hulpvraag door middel van vrijwilligerswerk.

Doelstellingen

Onze statutaire doelstellingen zijn:

 1. het inzetten van vrijwilligers voor de ondersteuning van mensen in de terminale fase van hun leven waardoor de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast van diens zorgtaak;
 2. het vervullen van een wegwijzerfunctie en het bieden van ondersteunende producten en diensten voor mensen met een ondersteuningsvraag of hun mantelzorgers;
 3. het oprichten en in stand houden van een “bijna-thuis-huis” waar mensen de laatste levensfase doorbrengen in een huiselijke omgeving, waar iedere gast welkom is ongeacht religieuze of culturele achtergrond en zich veilig en geborgen kan voelen en waar de gast alle aandacht kan richten op het afscheid van het leven;
 4. het bieden van ondersteuning met vrijwilligers aan een “bijna thuis huis”.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het opleiden en inzetten van vrijwilligers en het samenwerken met andere zorg verlenende instanties.

Zoals hierboven beschreven is onze Stichting primair gericht op ondersteuning van de Palliatieve Terminale medemens en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Als de thuissituatie zich daar niet (meer) voor leent zal in samenwerking met Zorg- en Wooncentrum Avondlicht een “bijna-thuis-huis” gerealiseerd worden. Leegstaande kamers kunnen (eventueel na verbouwing) worden ingericht als bijna thuis-huis.

Beleidsplan

Doel is het verlenen van hulp door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten en/of  mantelzorgers, voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De doelgroep zijn mensen in de laatste fase van hun leven (terminale fase) met een levensverwachting tot circa 3 maanden waarbij genezing niet meer mogelijk is en hun naasten en/of mantelzorgers.

Kenmerken van de zorg:

 1. wordt verleend aan mensen, die in hun laatste levensfase zijn; het leven wordt zo draaglijk en menswaardig mogelijk gemaakt voor hen en hun naasten en/of mantelzorgers;
 2. is kortdurend van aard;
 3. richt zich op de gehele mens en diens naaste omgeving;
 4. is gericht op kwaliteit van leven in de laatste levensfase in de breedste betekenis (lichamelijk, emotioneel, spiritueel en sociaal);
 5. de vrijwilligers zijn de spil waar de Stichting op draait waarbij alle noodzakelijke medische, verpleegkundige, psychosociale en pastorale zorg wordt geboden door beroepskrachten zoals dat thuis ook zou gebeuren;
 6. vindt plaats in een omgeving die veiligheid en geborgenheid biedt;
 7. de specifieke wensen van de patiënt en diens naasten staan daarbij centraal.

Beloningsbeleid

De Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal is een niet winst beogende instelling. Bestuurders en vrijwilligers krijgen geen vergoedingen, behoudens voor gemaakte kosten.

Beloningsbeleid kennen we (nog) niet. We werken met een vrijwilligersvergoeding voor de coördinator. Indien de organisatie volledig en succesvol draait, kan het bestuur beslissen om de coördinator in loondienst te nemen volgend de geldende CAO afspraken van de VPTZ.

Verslag activiteiten

De Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Lingewaal is formeel opgericht en verkeert in de laatste de fase van opbouw. De activiteiten beperken zich tot op heden tot oriëntatie, contacten met Woon- en Zorgcentrum Avondlicht, contacten met de Vereniging voor Palliatieve Terminale Zorg Nederland, huisartsen en andere belanghebbenden,  fondswerving en werving van vrijwilligers. Voor een volledig verslag van onze activiteiten tot nu toe zie kopje ‘Stichting’ >> activiteiten

 Voorgenomen bestedingen

Op de korte termijn verwachten we geen investeringen te hoeven doen.

Staat van baten en lasten met toelichting

Begroting 2016 en 2017
Baten 2016 2017 Lasten 2016 2017
Bijdrage gemeente Lingewaal 2.500 Oprichtingskosten 500
Eigen bijdragen gasten 2.000 Promotiekosten 500 500
Overige giften en donaties 8.100 6.000 Wervingskosten vrijwilligers 250 250
Opleiding vrijwilligers 4.000 4.100
Bijeenkomsten vrijwilligers 250 250
Lidmaatschapskosten 250 650
Algemene kosten 250 250
Kosten kamer(s) Avondlicht 2.000
Voordelig resultaat 4.600 0
10.600 8.000 10.600 8.000

Baten:

 • Van de gemeente Lingewaal hebben we een bijdrage van € 2.500 ontvangen.
 • De patiënten die gebruik maken een kamer van St. Woon- en Zorgcentrum Avondlicht verwachten we een eigen bijdrage.
 • Subsidie is aangevraagd ad € 8.100 bij een Stichting in Lingewaal die zich richt op ouderenparticipatie.

 

Lasten:

Oprichtingskosten van de Stichting

 • Promotiemateriaal t.b.v. naamsbekendheid
 • Kosten bijeenkomsten met vrijwilligers
 • Opleidingskosten van vrijwilligers volgens de normeringen van de St. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland
 • Idem lidmaatschapskosten
 • Algemene kosten zoals reiskosten, bureaukosten e.d.
 • Huur voor gasten die niet (meer) thuis verzorgd kunnen worden